wz

DOOMY  BALLADS

 

THE WIND

 

He knows all the Secrets,

He flown all the nooks,

He carried many Messages,

He passed all the obstacles.

 

He knows the sun as so moon.

He knows the seas as so mainlands.

He knows the ice as so water.

He knows the fire as so smoke.

 

The Wind stormy as so gentle.

The Wind warm and icy.

The Wind allknowing.

TheWind mysterious.

 

I love the Wind whispering to me…

I love the Wind whispering to me…

I love the Wind whispering to me…

 

 

THE  COGNITION

 

 

Hey!    Runt

one day the Death will surprise you

and you discover, You didnt live !

 

…and Universe soothes Your minds,

on Astral pillow of Eternal Darkness.

 

Nostalgic solitude of Your Ancestors,

and their traces in the dust of Eons.

 

Your soul is empty – cries,

like an open grave in the desert.

…and Rocks turns to Dust,

Quo Vadis…?

 

 

SOLITUDE

(to my dear mom)

 

From deep source of Darkness

Spring the Black Sap.

Im crying into the Pain

Into the Pain of Solitude.

 

Dark red wheels crush

Every flash of my mind.

Im crying into the Pain

Into the Pain of Solitude.

 

King Crimson smiles

To my eternal Curse

Im crying into the Pain

Into the Pain of Solitude

 Solitude….

 The Black Cloud….

 

 

TEARS OF THE AGES

  

Who can boast about The Knowledge of Life,

who can boast about The Knowledge of Truth,

who can boast about The Knowledge of Death,

who can boast about The Knowledge of Lie ?

 

Just the Tears of the Ages running down the cheek of Existence,

can sing a Song of Knowledge.

 

Who can boast about The Knowledge of Love,

who can boast about The Knowledge of Hate,

who can boast about The Knowledge of Defy,

who can boast about The Knowledge of Fear ?

 

Just the Tears of the Ages running down the cheek of Existence,

can sing a Song of Knowledge.

 

 

THE OCEAN

  

They hate you and love you,

but in your depths,

the Life was born.

 

Tears are briny,

as your water,

was it your gift ?

 

You create and destroy,

stroke and dropse,

you know all the Legends.

 

You love your children,

you sworn your enemies,

you have a Soul – you are the Ocean.

 You are the Ocean…

 

 

THE  MOMENT  OF  A  PEARL

 

Outside the eye into the nothingness of existence

Flows the moment of a Pearl

That it wanted to dance with me

Upon the bones of scabby Dogs

The gush of slime has startled the birds

Those messengers from the oblivion of nothingness

 

So I am being pulled about by the Demon of orgasm

Not towards life

Towards death

Towards doom

Towards the end

Towards rottenness

Towards an old whore

Towards needless singings

 

When trailing through the wasteland

The dust of futility

Blinds your eye

And you alone joined with

No one and nowhere

You’re sinking into filth

The existence of dung and plague

 Only waste and dead seed…

 

 

THE  END

 

That day,  IT  happens !

 …and Clouds fulfiled

with hate of innocent victims.

…and mighty Windstorm uprised

brought a Message of Downfall.

People muted with heart in gorge.

 

Only child’s voice sounded above the scenery.

Woeful cry, like from nowhere.

And voices of Deads above the sea plateau.

But nothing else, not a sound.

 

The Forrest of many Deaths whispers with bones.

As it were taking leave of everyone.

Lovers in eternal embrace.

Remain the Symbol of doom.

 

Suddenly beyond a deep tunder.

Screams, laughter, tinkle and calm…

That’s just Death walking from the Underworld.

With alive no mercy it will have.

 ....and Lovers in eternal embrace.

 

**BONUS  TRACKS**

 

I  SCREAM  IN  THE  DARK  OF  LONELINESS

I  scream  in  the  Dark  of  Loneliness...

******

Adagio cantabile – fragment of Pathétique

Ludwig van Beethoven

©2008®All lyrics:Jiří Big Boss Valter

 

ČESKY

POCHMURNÉ  BALADY

(Všechny texty: Jiří BigBoss Valter)

 

 

VÍTR

 Posbíral všechna Tajemství.

Proletěl všechna zákoutí.

Přinesl mnohá Poselství.

Překonal všechny překážky.

 Zná měsíc i slunce.

Zná moře i souše.

Zná led i vodu.

Zná i oheň a kouř.

 Vítr bouřlivý i něžný.

Vítr hřející i ledový.

Vítr všeznalý.

Vítr tajemný.

 

Miluji Vítr když mi šeptá…

Miluji Vítr když mi šeptá…

Miluji Vítr když mi šeptá…

  

POZNÁNÍ 

  

Hej !    Človíčku  -

jednoho dne tě překvapí Smrt

a Ty zjistíš, že jsi nežil  !

 

…a Vesmír konejší Tvé myšlenky,

na Hvězdném polštáři Věčné Tmy.

 

Samota stesku Tvých Předků,

a jejich stopy v prachu Eonů.

 

Tvá duše je prázdná – křičí,

jako otevřený hrob v poušti.

 

…a Skály se mění v Prach,

Quo Vadis…?

  

 

SAMOTA

(věnováno drahé mamince)

 

Z hlubokého pramene Temnoty.

Prýští černá Míza.

Křičím do Bolesti.

Do Bolesti mé Samoty.

 

Temně rudá kola drtí.

Každý záblesk mé myšlenky.

Křičím do Bolesti.

Do Bolesti mé Samoty.

 

Karmínový Král se směje.

Mému věčnému Prokletí.

Křičím do Bolesti.

Do Bolesti mé Samoty.

 moje Samota….

 Černý  Mrak….

 

SLZY  VĚKŮ

 Kdo může chlubit se Poznáním Života,

kdo může chlubit se Poznáním Pravdy,

kdo může chlubit se Poznáním Smrti,

kdo může chlubit se Poznáním Lži ?

 

Jen Slzy Věků stékajíc po tváři Jsoucna,

mohou zpívat Píseň Poznání.

 

Kdo může chlubit se Poznáním Lásky,

kdo může chlubit se Poznáním Nenávisti,

kdo může chlubit se Poznáním Vzdoru,

kdo může chlubit se Poznáním Strachu ?

 

Jen Slzy Věků stékajíc po tváři Jsoucna,

mohou zpívat Píseň Poznání.

 

OCEÁN

 Nenávidí tě i milují,

však v tvých hlubinách,

zrodil se Život.

 

Slzy jsou slané,

jako tvá voda,

byl to tvůj dar ?

 

Tvoříš i ničíš,

hladíš a uspáváš,

znáš všechny Legendy.

 

Své děti miluješ,

nepřáteli pohrdáš,

máš Duši – jsi Oceán.

 

Jsi Oceán…

  

OKAMŽIK  PERLY

 Vně oka stéká do nicoty bytí

okamžik Perly

že tančit chtěla semnou

na kostech prašivých Psů

výron hlenů vyplašil ptáky

ty posly zapomnění z nicoty

 

tak cloumá mnou Běs orgasmu

ne k životu

ku smrti

ku zániku

ku konci

ku prohnilosti

ku staré kurvě

ku zpěvům zbytečným

 

táhnouce krajem vypleněným

prach zbytečnosti

zaslepí tvé oko

a ty sám spolčen

s nikým a nikde

propadáš se v hnus

existence trusu

a v mor

 

jen zmar a mrtvé semeno...

 
 
KONEC

 Toho dne se TO stalo !

 …a Mračna se naplnila

nenávistí nevinných obětí.

…a mohutný Vichr zvednul se

přinesl Poselství Zániku.

Lidé oněměli se srdcem v hrdle.

  

Jen dětský hlásek nesl se krajinou.

Žalostný pláč, jakoby odnikud.

A hlasy Mrtvých nad mořskou hladinou.

Však jinak nic, pražádný zvuk.

 

Les mnoha Smrtí šumí kostmi.

Jakoby se všemi se loučil.

Milenci ve věčném objetí.

Symbolem zániku zůstávají.

 

Najednou v dálce hluboké zahřmění.

Výkřiky, smích, cinkot a klid…

To jenom Smrt vychází z Podzemí.

S živými soucitu nebude mít.

 

...a Milenci ve věčném objetí.

 

 

 

 

KŘIČÍM V TEMNOTĚ OSAMĚNÍ

 

Křičím v temnotě osamění....

 

©2008®All lyrics:Jiří Big Boss Valter